Hoạt động hội - Huyện Thới Lai

Củng cố tổ chức Hội và nâng cao chất lượng hội viên

Hội Nông dân huyện Thới Lai tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2022.

Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Thới Lai có nhiều giải pháp thiết thực củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hội viên. Nhờ đó, tổ chức Hội không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là điểm tựa tin cậy của hội viên, nông dân.
Xác định cơ sở Hội là nền tảng của tổ chức Hội, nơi trực tiếp với hội viên, nông dân; đoàn kết, tập hợp, vận động, hướng dẫn hội viên nông dân tương trợ, giúp đỡ nhau thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; đồng thời là nơi thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các phong trào của Hội. Do đó trong thời gian qua các cấp hội trong huyện đã tập trung xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy. Đồng thời xây dựng quy chế làm việc, chế độ sinh hoạt đảm bảo theo quy định của Điều lệ Hội.
Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân. Lựa chọn những nội dung tuyên truyền, vận động phù hợp với trình độ nhận thức của hội viên nông dân; tuyên truyền giáo dục truyền thống giai cấp nông dân gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Từ đầu năm đến nay các cấp Hội đã tổ chức 792 buổi tuyên truyền cho 26.185 lượt hội viên nông dân. Do đó đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, ý thức cảnh giác cách mạng, chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; không ngừng phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, tinh thần làm chủ, phát huy nội lực; hăng hái thi đua lao động, sản xuất, xây dựng nông thôn mới.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở Hội, chi Hội trưởng được quan tâm. Từ đầu năm đến nay đã chọn cử 15 cán bộ Hội cơ sở tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ do Thành Hội tổ chức; 1 cán bộ Hội cơ sở tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ do Trung ương Hội tổ chức; Hội Nông dân huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức 1 lớp tập huấn cho 190 cán bộ chi Hội trưởng, chi Hội phó chi Hội Nông dân. Thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn do các cấp tổ chức, trình độ và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ cơ sở Hội và chi Hội được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
Công tác kiểm tra, phối hợp giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân có nhiều chuyển biến tích cực. Nội dung kiểm tra chủ yếu là việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Hội; các phong trào nông dân; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; thu, chi, trích nộp hội phí, chương trình ủy thác với các ngân hàng và các quy định quản lý các chương trình, dự án được đầu tư. Qua đó đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội từ huyện đến cơ sở, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.
Hằng năm và theo chuyên đề các cấp Hội từ huyện đến cơ sở phát động thi đua đến đông đảo cán bộ và hội viên nông dân và theo dõi tổng kết công tác thi đua để kịp thời khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng động viên các điển hình tiên tiến trong công tác Hội và các phong trào nông dân nói chung và các phong trào thi đua nói riêng. Đặc biệt là tổ chức hiệu quả các phong trào trọng tâm của Hội, đó là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh”. Năm 2021, Hội Nông dân huyện đã xếp loại thi đua các cơ sở Hội (có 6 đơn vị đạt xuất sắc, 7 đơn vị đạt tiên tiến); UBND thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 8 cá nhân; UBND huyện Thới Lai tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân; Hội Nông dân huyện tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 10 cá nhân. Từ các phong trào, không chỉ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân; đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế- xã hội địa phương mà quan trọng là thúc đẩy công tác Hội hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn; vai trò của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định.
Với nhiều giải pháp thiết thực trong củng cố tổ chức Hội; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, chất lượng tổ chức Hội và hội viên Hội Nông dân huyện Thới Lai không ngừng được nâng lên. Từ các phong trào thi đua, xuất hiện càng nhiều mô hình có quy mô sản xuất lớn, đem lại nguồn thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Thi đua xây dựng nông mới, nông dân đã hiến trên 59 nghìn m2 đất, đóng góp trên 12 tỷ đồng và trên 1,3 nghìn ngày công lao động để làm mới trên 18km đường giao thông. Đặc biệt nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở Hội, chi Hội, Hội Nông dân huyện Thới Lai đã xây dựng kế hoạch giao ban hàng tháng giữa Huyện Hội và các cơ sở Hội để kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và định hướng những nhiệm vụ trong tháng tới. Do đó chất lượng và tiến độ thực hiện công tác Hội và các phong trào nông dân trên địa bàn huyện được nâng lên.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quy chế làm việc của một số Ban Chấp hành cơ sở Hội có lúc, có nơi chưa đảm bảo; năng lực, kỹ năng công tác của một số cán bộ Hội cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu chung. Hoạt động của chi Hội còn chậm đổi mới. Tỷ lệ hội viên tham gia tổ chức Hội so với lao động nông nghiệp chưa cao. Việc nắm bắt, phản ánh tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân có thời điểm chưa được thường xuyên, kịp thời.
Để khắc phục hạn chế trên, thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở có trình độ, năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; kịp thời kiện toàn những nơi thiếu và thay thế những cán bộ yếu, không đủ năng lực công tác, thiếu nhiệt tình với công tác Hội và phong trào nông dân. Thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại tổ chức chi Hội, cơ sở Hội theo hướng dẫn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tập hợp nông dân tham gia tổ chức Hội gắn với nâng cao chất lượng hội viên, đảm bảo hài hòa quyền lợi và trách nhiệm của hội viên nông dân. Thường xuyên đổi mới, nâng cao nội dung, hình thức sinh hoạt chi hội theo hướng sát với quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; mở rộng các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân; kết hợp tuyên truyền với xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tăng cường sâu sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân để tháo gỡ những khó khăn, phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền và Hội cấp trên.
Quốc Hùng
Hội Nông dân huyện Thới Lai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *