Văn bản của hội

Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 275-KH/TU, ngày 06/3/2024 của Thành ủy Cần Thơ và Kế hoạch số 04-KH/ĐĐ-HNDT ngày 13/3/2024 của Đảng đoàn Hội Nông dân thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới

Chương trình hành động Thực hiện Kế hoạch số 275-KH/TU, ngày 06/3/2024 của Thành ủy Cần Thơ và Kế hoạch số 04-KH/ĐĐ-HNDT ngày 13/3/2024 của Đảng đoàn Hội Nông dân thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới Chuong trình 08 của BCH thực hiện NQ-46.signed (xem tại đây)