Hoạt động của hội

Phối hợp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội

Ông Nguyễn Thành Huy, chuyên viên Phòng Chính sách xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội tại lớp tập huấn do Hội Nông dân thành phố phối hợp tổ chức.

Nhằm trang bị kiến thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong việc thực hiện phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và mua bán người trên địa bàn thành phố Cần Thơ, từ tháng 3/2022 đến nay, Hội Nông dân thành phố và Phòng Chính sách xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức 7 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 835 cán bộ Hội.
Theo đó, các học viên được trang bị kiến thức các nội dung: Triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố; Kế hoạch thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU ngày 16/12/2021 của Thành ủy Cần Thơ về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 04/3/2022 của của UBND thành phố Cần Thơ về triển khai thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU của Thành ủy Cần Thơ về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Kế hoạch của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2021-2022 trên địa bàn thành phố và Kế hoạch số 08/KH-BCĐ ngày 21/02/2022 của Ban Chỉ đạo 138 thành phố về thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng, cán bộ, hội viên nông dân nâng cao trình độ lý luận, thực tiễn công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm và HIV/AIDS và mua bán người trong hệ thống Hội, từ đó nhận thức của cán bộ Hội cơ sở từng bước nâng lên; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, góp phần làm giảm thiểu các tệ nạn xã hội tại địa phương.
Phú Dũng
Hội Nông dân thành phố Cần Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *