Hoạt động hội - Huyện Thới Lai

Hội Nông dân huyện Thới Lai – Đột phá thực hiện Nghị quyết 06 của Hội

Hội Nông dân huyện Thới Lai vinh dự được Hội Nông dân thành phố Cần Thơ chọn làm địa phương thí điểm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm tổ chức ngày 21/7/2022 tại huyện Thới Lai (ảnh), ông Lương Duy Khanh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thới Lai, cho biết: Quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và thực hiện nhất quán quan điểm “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”. Công tác cán bộ là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng Hội, có ý nghĩa quyết định sự thành công của công tác Hội và phong trào nông dân. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt về xây dựng Hội để chuẩn hóa phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phong cách công tác, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực và kỹ năng công tác vận động quần chúng của mỗi cán bộ, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đến nay, Hội đưa đi đào tạo tổng số 712 lượt đồng chí, trong đó Huyện Hội cử 16 đồng chí cán bộ dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội do Trung ương tổ chức, đạt 100% chỉ tiêu chiêu sinh; cử 131 lượt đồng chí cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường vụ huyện và cơ sở, chi Hội dự tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội do Thành Hội tổ chức, đạt 102% chỉ tiêu chiêu sinh. Hội còn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức mở 3 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 558 lượt cán bộ là Phó Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nông dân cơ sở và cán bộ chi, tổ Hội, đạt 103,17% chỉ tiêu so với Nghị quyết; cử 7 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội các xã, thị trấn học lớp Đại học và Trung cấp lý luận chính trị – hành chính.
Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân huyện Thới Lai phát triển 858 hội viên mới, đạt 100,35 % chỉ tiêu Thành Hội giao; củng cố đưa ra 749 hội viên, hiện toàn huyện có 12.192 hội viên, đạt 68,11% so với hộ nông nghiệp. Tổng số hội viên được cấp thẻ là 10.494 hội viên, đạt 87,04%. Các cấp Hội phối hợp xây dựng được 3 hợp tác xã gồm: Hợp tác xã Na Thái (xã Trường Thắng) với 18 thành viên, Hợp tác xã Hòa Thành Phát (xã Xuân Thắng) 41 thành viên, Hợp tác xã cơ khí Tám Lâm (xã Đông Bình) 10 thành viên. Hiện toàn huyện có 22 hợp tác xã. Đồng thời xây dựng được 10 tổ hợp tác sản xuất, có 89 ha, với 108 thành viên tham gia, nâng tổng số tổ hợp tác lên 377; 2 chi Hội Nông dân nghề nghiệp, nâng tổng số chi Hội Nông dân nghề nghiệp toàn huyện lên 5; 6 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, nâng tổng số tổ Hội Nông dân nghề nghiệp lên 15. Ngoài ra, các cấp Hội trên địa bàn huyện phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức tư vấn, tập huấn và chuyển giao khoa học – kỹ thuật được 100 cuộc với 2.959 người tham dự; phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng 11 sản phẩm OCOP, 4 mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục phát triển, xuất hiện nhiều tấm gương nông dân xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh giỏi; sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh. Năm 2022 có 13.698 hộ đăng ký nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi 4 cấp, đạt 100,8% kế hoạch đề ra…
Ông Lương Duy Khanh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thới Lai, đề nghị trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở cần tuyên truyền thực hiện tốt Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2022- năm bản lề thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025,… Đặc biệt làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Hội nông dân cơ sở, để tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Nguyễn Văn Út
Hội Nông dân thành phố

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *