Hoạt động hội - Huyện Thới Lai

Hội Nông dân huyện Thới Lai: quan tâm kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Hội cơ sở

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Thới Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Cùng với đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cấp Hội Nông dân huyện Thới Lai xác định việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ Hội, nâng cao chất lượng hội viên là nhiệm vụ quan trọng, là việc làm thường xuyên của Hội. Từ đó, Hội Nông dân huyện Thới Lai thường xuyên kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Quan tâm đến việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội có phẩm chất, năng lực, nghiệp vụ công tác đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong tình hình mới.
Hiện Thới Lai có 13 cơ sở Hội, 94 chi và 363 tổ Hội. Từ đầu năm đến nay, Hội phát triển 861 hội viên mới, đạt 100,71 % so chỉ tiêu, củng cố đưa ra 699 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 12.080, đạt 68,48 % so với hộ nông nghiệp. Tổng số hội viên được cấp thẻ 10.494 hội viên, đạt 87,04%. Đầu năm, Hội được Huyện ủy phân bổ cho đơn vị là 3 biên chế; Ban Chấp hành hiện có 22 đồng chí, so với đầu nhiệm kỳ giảm 7 đồng chí; tổ chức bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội cơ sở xã Thới Tân, xã Trường Xuân A, do được luân chuyển, điều động nhận nhiệm vụ mới; bên cạnh Hội cơ sở cho thôi việc 6 chi Hội trưởng, phó và 3 tổ Hội. Đồng thời giới thiệu trúng cử vào đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 gồm có 22 người (có 06 nữ), trong đó Chủ tịch Hội cơ sở 10 đồng chí, Phó chủ tịch 3 đồng chí, UVTV 1 đồng chí, UVBCH 4 đồng chí, CHT 1 đồng chí, NDSX giỏi 1 người.
Cuối năm 2021, kết quả nhận xét, đánh giá xếp loại có 13 cơ sở mạnh (chiếm 100%); 83 chi Hội mạnh (chiếm 88,29%), 12 khá (chiếm 9,57%), 2 trung bình (chiếm 1,85%); 323 tổ Hội mạnh (chiếm 88,98%), 30 khá (chiếm 8,26%), 10 trung bình (chiếm 2,76%).
Thông qua công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, từng cán bộ, hội viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu đơn vị phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình; chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, đội ngũ cán bộ được nâng lên rõ rệt. Các cấp Hội có nhiều giải pháp phù hợp trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của Hội, chức năng, nhiệm vụ từng bước được phân định rõ hơn. Tuy nhiên, một số ít cán bộ, hội viên nông dân vẫn còn tư tưởng thiếu năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, cùng với đó phụ cấp còn thấp nhất là đối với cán bộ chi, tổ Hội.
Nguyễn Quốc Hùng
Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thới Lai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *