Văn bản của hội

Chương trình Công tác trọng tâm; nội dung giám sát và phản biện; dự kiến kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng năm 2024

Chương trình Công tác trọng tâm; nội dung giám sát và phản biện; dự kiến kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng năm 2024 Ctr 05 Công tác năm 2024.signed (xem tại đây)