Hoạt động của hội

Định hướng công tác Hội và phong trào nông dân thành phố Cần Thơ quý II/2023

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Cần Thơ làm việc với Hội Nông dân quận Bình Thủy về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội.

Trong quý II/2023, ông Nguyễn Vũ Phương, Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cần Thơ, đề nghị Hội Nông dân các quận, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhất là các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành Phố và của quận, huyện về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 và kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Đa dạng hóa nội dung thông tin và hình thức tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng cấp Hội. Đẩy mạnh khai thác ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường thông tin, tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông của Hội, các mạng xã hội để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.
Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội; đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp nông dân trên cơ sở xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp, đẩy mạnh phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã và các câu lạc bộ của nông dân. Rà soát hội viên gắn với đánh giá chất lượng hoạt động của các Chi, Tổ hội; xây dựng cơ sở dữ liệu về hội viên nhằm quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng hội viên.
Đổi mới nội dung, phương thức, cách thức vận động để thu hút sự hưởng ứng, tham gia tích cực của hội viên, nông dân trong các phong trào thi đua của Hội. Tăng cường tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; chú trọng bảo toàn, phát triển nguồn vỗn Quỹ Hỗ trợ nông dân; tích cực, chủ động phối hợp với doanh nghiệp cung ứng giống, vật tư, máy nông nghiệp cho nông dân; hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản; chú trọng hướng dẫn nông dân xây dựng chỉ dẫn địa lý, cấp mã vùng trồng, xây dựng thương hiệu nông sản. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và hỗ trợ nông dân chuyển đổi ngành nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân. Tích cực vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Tham gia thực hiện hiệu quả Chương trinh Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, nhất là xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025…
Phát huy vai trò, chức năng của tổ chức Hội tích cực, chủ động tham gia hoạt động giám sát và phản biện xã hội cũng như tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị trị. Làm tốt công tác tham mưu và giữ vai trò nòng cốt trong việc nắm bắt dư luận xã hội nông dân, nông thôn. Tích cực tham mưu, phối hợp tổ chức hội nghị để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với nông dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nông dân để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh ở cơ sở; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nông dân và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ông Nguyễn Vũ Phương lưu ý, để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp quận, huyện, nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Chấp hành Hội Nông dân quận, huyện cần lựa chọn, giới thiệu nhân sự khóa mới đảm bảo nguyên tắc, quy trình, quy định, với số lượng và cơ cấu hợp lý, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
Nguyễn Văn Út
UVBTV Hội Nông dân thành phố

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *