Thủy sản

Từ nguồn vốn hơn 270 triệu đồng do Sở KH- CN tỉnh Trà Vinh hỗ trợ, sau gần hai năm (2009 - 2010) nghiên cứu, thực hiện đề tài “Ứng dụng quy trình sản xuất nhân tạo nghêu giống” các cán bộ kỹ thuật TT Giống Thủy sản Trà Vinh (Sở NN- PTNT) đã sản xuất được 12,7 triệu con nghêu cám cấp II.


 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập