Dịch bệnh
Đến ngày 25/12/2013, lúa Đông Xuân 2013-2014 toàn thành phố đã gieo sạ được 87.508 ha, trong đó lúa giai đoạn mạ 13.785 ha, giai đoạn đẻ nhánh 58.811 ha và giai đoạn đòng 14.912 ha.Nông dân đang tích cực chăm sóc, kỳ vọng một vụ mùa bội thu.


Lúa Hè Thu 2013 đã gieo sạ được 66.940 ha, trong đó lúa giai đoạn mạ: 31.025 ha, giai đoạn đẻ nhánh: 35.780 ha và giai đoạn đòng: 134 ha.


Lúa Đông Xuân 2012-2013 đã gieo sạ được 87.985 ha, trong đó: lúa giai đoạn chín: 3.763 ha và đã thu hoạch được: 84.222 ha.Lúa Hè Thu 2013 đã gieo sạ được 33.696 ha, trong đó lúa giai đoạn mạ: 33.152 ha và giai đoạn đẻ nhánh: 544 ha.


 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập