Kỹ thuật thiết kế vườn

1. XẺ MƯƠNG VÀ LÊN LIẾP: Trong tự nhiên, ĐBSCL có các yếu tố giới hạn đối với các loại cây lâu năm như: - Đất thấp nên mặt thủy cấp thường gần mặt đất hoặc đất dễ bị ngập úng trong mùa mưa.


1. Trường hợp đất mới: Áp dụng kỹ thuật đào mương lên liếp, công việc này nhằm mục đích xả phèn, mặn và nâng cao tầng canh tác. Mương thoát và tiêu nước có chiều rộng từ 1-2m, liếp có kích thước chiều ngang từ 6-8 m.


 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập