Kỹ thuật trồng bưởi năm roi

- Về giống: Chọn lấy giống ở những cây mẹ tốt, sạch bệnh, cho năng suất cao ổn định. Chiết lấy những nhánh phát triển ngoài trảng nắng.


 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập