Kỹ thuật trồng chôm chôm

1. Giống: Chôm chôm có thể trồng bằng hột và nhân giống vô tính (chiết ghép). Tuy nhiên, trồng bằng hột cây dễ bị phân tính và mất thời gian dài cây mới cho trái, cây trồng bằng hột thường chỉ dùng để làm gốc ghép.


 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập