Tình hình hoạt động
Tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo Đề án 61 thành phố Cần Thơ năm 2018
[ Cập nhật vào ngày (03/06/2019) ] - [ Số lần xem: 1757 ]
Đ/c Phạm Văn Hiểu – Phó Bí Thư Thường trực Thành uỷ- Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo, phát biểu chỉ đạo
Đ/c Phạm Văn Hiểu – Phó Bí Thư Thường trực Thành uỷ- Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo, phát biểu chỉ đạo

Sáng ngày 06-3-2019, Ban Chỉ đạo Đề án 61 thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị do đồng chí Phạm Văn Hiểu – Phó Bí Thư Thường trực Thành uỷ- Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 61 của thành phố chủ trì. Tham dự hội nghị có đ/c Đào Anh Dũng – Uỷ viên Ban Thườnmg vụ Thành uỷ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Lê Bá Phước - Thành uỷ viên - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, cùng lãnh đạo các sở, ngành thành phố, Trưởng và Phó Ban Chỉ đạo Đề án 61 quận, huyện. 

Năm 2018, việc triển khai thực hiện Kết luận 61-KL/TW, ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” đạt được nhiều kết quả đáng kể trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Các cấp, các ngành địa phương tiếp tục chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy và các văn bản liên quan đến phát triển nông nghiệp, xây dựng giai cấp nông dân; qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị thành phố đối với nhiệm vụ nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và Nghị quyết nhiệm vụ năm 2018 của Thành ủy.

Năm 2018, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp phát triển hơn 4 tỷ đồng, nâng tổng số nguồn vốn đạt trên 15 tỷ đồng, cơ bản đáp ứng nhu cầu vay vốn của nông dân; thực hiện giải ngân trên 1.800 lượt hộ vay. Tổ chức 141 lớp dạy nghề ngắn hạn cho gần 5.000 lượt hội viên, với tỷ lệ nhận được việc làm đạt trên 65%.

Quy mô sản xuất của nông dân ngày càng được mở rộng theo hướng liên kết, sản xuất tập trung, chú trọng nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái... một số mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, ổn định và bền vững.

Đặc biệt, Hội Nông dân thành phố và Liên minh Hợp tác xã thành phố ký kết chương trình phối hợp về đẩy mạnh phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, hỗ trợ thành lập mới 17 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã đạt 127 đơn vị, với tổng vốn điều lệ gần 138 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 4.000 lao động.

Hội Nông dân các cấp phát huy vai trò tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đối với các tiêu chí về tổ chức sản xuất, thu nhập, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện... góp phần hoàn thành xây dựng 33/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tiếp thu và phản ánh kịp thời ý kiến đóng góp, kiến nghị, đề xuất của hội viên và nông dân; tham gia phản biện, góp ý trực tiếp tại hội nghị và gián tiếp qua văn bản với cơ quan soạn thảo; tham gia gần 180 cuộc giám sát tại địa phương với các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách, quy định pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn... qua đó, kiến nghị nhiều vấn đề cụ thể, bất cập, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và nông dân theo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Quan tâm thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Đề án đã được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt; thực hiện tốt công tác cán bộ, tinh giản biên chế theo lộ trình, kế hoạch đề ra; quan tâm phát triển hội viên (hiện nay, tỷ lệ hội viên chiếm gần 96% hộ nông nghiệp).

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023, qua đó, tổ chức bộ máy tiếp tục được củng cố, kiện toàn, đảm bảo vai trò nòng cốt, trung tâm đoàn kết, đại diện cho giai cấp nông dân, tổ chức tốt các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, một số sở, ngành thành phố và đại diện Ban Chỉ đạo Đề án 61 quận, huyện đã tham gia phát biểu tham luận, nêu lên những thuận lợi, khó khăn, hạn chế và các bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thời gian qua và đề ra các nhiệm vụ giải pháp thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 61 thành phố nhấn mạnh một số điểm cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới như sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân giai đoạn 2010 - 2020 đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

2. Tăng cường công tác phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, giữa Hội Nông dân các cấp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia tích cực thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nhất là vùng nông thôn.

3. Hội Nông dân thành phố phát huy vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 08 của Thành ủy về xây dựng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xem đây là mục tiêu trọng tâm trong chiến lược phát triển nông nghiệp của thành phố; từng bước tự chủ trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tập trung sản xuất, phát huy lợi thế về quy mô và giảm chi phí trong chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp.

4. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đào nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; đẩy mạnh thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp; thực hiện tốt các chế độ, chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân vùng nông thôn trên địa bàn thành phố.

5. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tăng cường công tác cơ sở, gần dân, sát dân; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong sản xuất nông nghiệp; kịp thời nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, khả thi và bền vững, phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương và thị trường.

6. Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp; tổ chức quản lý, điều hành đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định; kiên quyết không để xảy ra sai phạm về quản lý tài chính; chủ động phối hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ, bổ sung nguồn lực tài chính và cơ chế, chính sách cho Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện tốt Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2015 - 2020.

7. Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả./.

Hồng Tươi (VP HND)
Gửi phản hồi cho bản tin Gửi ý kiến   In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập