Tình hình hoạt động
Hội Nông dân thành phố phát động thi đua năm 2019
[ Cập nhật vào ngày (03/05/2019) ] - [ Số lần xem: 804 ]
Tại buổi Lễ, Cụm thi đua quận ký kết giao ước thi đua năm 2019
Tại buổi Lễ, Cụm thi đua quận ký kết giao ước thi đua năm 2019

Năm 2019, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc tập trung thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023. Hội Nông dân thành phố xác định chủ đề năm 2019 Kiện toàn tổ chức Hội hoạt động có hiệu quả; phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị”.

Chiều ngày 19 tháng 4 năm 2019, với sự chứng kiến của Chủ tịch Hội Nông dân thành phố - ông Lê Bá Phước, ông Nguyễn Hiếu Nghĩa – Phó Trưởng phòng Đoàn thể - Ban Dân vận Thành uỷ, cùng một số thành viên Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố; Chủ tịch Hội Nông dân các quận, huyện ký kết giao ước thi đua năm 2019. Qua đó, Hội Nông dân các quận, huyện cam kết tổ chức tốt các phong trào thi đua đến các cấp Hội; tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019. Triển khai thực hiện hiệu quả Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khoá VII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tập trung triển khai đồng bộ các phong trào thi đua của Hội gắn với thực hiện các phong trào, cuộc vận động do cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Đẩy mạnh việc nhân rộng các điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân.

Năm 2019, Hội Nông dân thành phố đề ra 16 chỉ tiêu thi đua chủ yếu:

1. Cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội Nông dân Việt Nam: có 182.925 lượt người dự.

2. Củng cố, kiện toàn tổ chức Hội và hội viên: Phát triển mới 5.500; 100% Cơ sở Hội đạt khá, vững mạnh; không có cơ sở Hội trung bình, yếu kém; Mỗi cơ sở Hội ít nhất có 01 hội viên nông dân ưu tú được Đảng xem xét kết nạp.

3. Mỗi quận, huyện và cơ sở Hội có ít nhất 01 cán bộ chuyên trách công tác Hội được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức canh tác nông nghiệp và kỹ năng công tác nông vận; Có 1.072 cán bộ Chi hội (Chi hội trưởng, Chi hội phó) được tập huấn bồi dưỡng về kỹ năng, phương pháp công tác Hội.

4. 100% chi Hội xây dựng được Quỹ hoạt động của Hội (bình quân 60.000đ/hội viên/năm). Các cấp Hội thu nộp Hội phí đạt 100%/hội viên nông dân theo quy định.

5. Có từ 70% số hộ nông dân trở lên đăng ký danh hiệu “Sản xuất kinh doanh giỏi” và có từ 55% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu “Sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

6. Có 100% Hội Nông dân cấp quận, huyện tổ chức được ít nhất 01 cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân.

7. 100% Hội Nông dân cấp quận, huyện, cấp xã, phường, thị trấn tổ chức được ít nhất 01 hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

8. Tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn hệ thống trên 15%/năm.

9. 100% cán bộ, hội viên, nông dân thường xuyên được tiếp cận kiến thức cần thiết, thông tin, thị trường, khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

10. 100% Hội Nông dân cấp xã, phường, thị trấn chủ trì, tư vấn, hỗ trợ xây dựng được ít nhất từ 01 tổ hợp tác (tổ hội nghề nghiệp) hoặc 01 hợp tác xã trở lên để liên kết, hp tác phát triển sản xuất có hiệu quả theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập của nông dân và kết nối thị trường thành công.

11. 100% cơ sở Hội làm tốt công tác vận động hội viên, nông dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và mỗi cơ sở Hội xây dựng được ít nhất 01 mô hình về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

12. 100% hộ hội viên Hội Nông dân tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

13. 90% hội viên Hội Nông dân tham gia bảo hiểm y tế và 9% hội viên Hội Nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; 100% các cấp Hội làm tốt công tác vận động nông dân thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

14. 100% hội viên Hội Nông dân được phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế; Mỗi cơ sở Hội phối hợp xây dựng và duy trì được ít nhất từ 01 mô hình tự quản về an ninh, trật tự trở lên.

15. Giúp nhau thoát nghèo:

- Mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 02 hộ nông dân thoát nghèo trở lên: 142 hộ.

- Mỗi quận, huyện vận động kinh phí cất mới ít nhất 01 căn nhà “Mái ấm nông dân” cho cán bộ Hội, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, trị giá mỗi căn từ 40 triệu đồng trở lên.

16. Hàng tháng, mỗi quận, huyện Hội có ít nhất 01 bài, tin được đăng trên Bản tin Nông dân hoặc trên Website của Hội Nông dân thành phố./.

Hồng Tươi (VP HND)
Gửi phản hồi cho bản tin Gửi ý kiến   In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập