Thông tin Hội
Kết quả công tác tuyên truyền, đào tạo năm 2018
[ Cập nhật vào ngày (03/06/2019) ] - [ Số lần xem: 1035 ]
Ống Lê Bá Phước - TUV, Chủ tịch Hội Nông dân TPCT (ảnh giữa), trao Bằng khen cho 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Quỹ HTND năm 2018, nhân Hội nghị tuyên truyền Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 202, tại huyện Phong Điền
Ống Lê Bá Phước - TUV, Chủ tịch Hội Nông dân TPCT (ảnh giữa), trao Bằng khen cho 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Quỹ HTND năm 2018, nhân Hội nghị tuyên truyền Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 202, tại huyện Phong Điền

Năm 2018, các cấp Hội tập trung tuyên truyền triển khai học tập các nghị quyết Trung ương 5,6,7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2018 “phong cách, tác phong của cán bộ, đảng viên”; Nghị quyết Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII; Nghị quyết lần thứ VI của Hội Nông dân Việt Nam và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Cần Thơ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023; gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ kỷ niệm của đất nước như: Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2); Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế lao động (1/5); cách mạng Tháng Tám thành công (19/8) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9); kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10) … hỗ trợ hội viên nông dân nghèo vui xuân, đón Tết. Chỉ đạo thành công Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đạt kết quả, đúng quy định Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Tham gia vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tuyên truyền Hiến Pháp 2013 và pháp luật năm 2018; tuyên truyền Biển, đảo ... Kết quả trong năm tổ chức tuyên tuyền được 12.664 cuộc, có 327.452 lượt HVND dự, đạt 130,5% chỉ tiêu.

Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Hội Nông dân thành phố đã có 363.117 lượt người truy cập; Phối hợp Báo Cần Thơ xây dựng chuyên trang thông tin tuyên truyền với chuyên đề “Nông dân Cần Thơ”, mỗi tuần phát hành 01 kỳ vào ngày thứ 4 hàng tuần, nội dung tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018 (39 kỳ, với 622 tờ báo/kỳ = 24.258 tờ báo) và phát hành 3.300 Bản tin nông dân thành phố Cần Thơ, gởi đến quận, huyện, cơ sở, chi Hội, phục vụ làm tài liệu sinh hoạt chi Hội; phát hành 380 cuốn tập san Nông dân thành phố Cần Thơ chào mừng Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tuyên truyền GDPL được 956 cuộc, có 24.217 lượt người dự; trợ giúp pháp lý 850 cuộc cho 12.608 lượt nông dân tham gia, nhằm giúp nông dân chuyển biến về nhận thức, hiểu biết về pháp luật và chấp hành nghiêm chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Tổ chức mít tinh tuyên truyền thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023, có 200 đại biểu dự, tặng 16 Bằng khen cho các công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội.

Tổ chức ôn lại truyền thống 88 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tuyên dương 128 nông dân tiêu biểu, trao Bằng khen cho 16 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức 03 cuộc tuyên truyền “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, có 180 cán bộ hội viên nông dân cơ sở, chi, tổ Hội tham dự. Tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình số 01-CTPH/HNDT-MTTQ-SNN&PTNT-SCT, thực hiện pháp luật về giám sát sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, giai đoạn 2015 – 2020, có 170 đại biểu tham dự.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố quan tâm chỉ đạo Ban tuyên giáo Hội Nông dân thành phố phối hợp Trường Chính trị thành phố mở 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội cơ sở, chi tổ Hội, có 292 cán bộ cơ sở chi, tổ Hội tham dự; đưa 04 đ/c Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội Nông dân cơ sở dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội tại Quảng Nam, do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức, đạt 112,31%

Các quận, huyện Hội tổ chức 08 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ cơ sở, chi, tổ Hội, có 989 học viên tham dự. Phối hợp tổ chức 18 lớp chuyên đề, có 2.081 cán bộ cơ sở tham dự, đạt 106,09%.

Đạt được kết quả trên, là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố, quận, huyện ủy, Hội Nông dân các quận, huyện và cấp ủy chính quyền địa phương, nổ lực phấn đấu của cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đã vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2018.

Các cấp Hội tập trung tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XII) và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp; Hội Nông dân từ thành phố đến quận, huyện và cơ sở Hội tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, ổn định đội ngũ cán bộ Hội; tổ chức tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, tăng cường học tập, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng – Nhà nước, của Hội, của địa phương… Từ đó, làm chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên nông dân, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018 sớm hơn kế hoạch đề ra.

Công tác phối hợp nhịp nhàng với các ban ngành liên quan, nhất là Trường chính trị thành phố, Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện hàng năm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, vẫn còn một vài hạn chế như: công tác nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của  cán bộ, hội viên nông dân và dư luận quần chúng trong nhân dân ở một số cơ sở thực hiện còn hạn chế; việc xử lý thông tin chưa kịp thời, đề xuất, kiến nghị với cấp ủy Đảng và Hội cấp trên chưa đảm bảo, sự chủ động tham gia phong trào hiệu quả còn hạn chế. Một vài đơn vị chưa chủ động tham mưu và phối hợp tốt với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện, nên thực hiện nội dung còn chồng chéo, thời gian chậm so với yêu cầu.

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đào tạo cán bộ cơ sở, chi tổ Hội năm 2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố, đề nghị các cấp Hội cần quan tâm thực hiện một số nội dung chủ yếu đó là:

1. Tiếp tục học tập quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6,7 (khóa XII), gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019. Tiếp tục triển khai Chỉ thị 05-CT/TW đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy việc làm theo là trọng tâm. Tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Cần Thơ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

2. Phản ánh tâm tư nguyện vọng cán bộ, hội viên nông dân về tình hình dư luận quần chúng, kịp thời tổng hợp ý kiến đóng góp các cấp, các ngành, quan tâm hỗ trợ cho hội viên, nông dân nhất là vốn, giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật hiện nay.

3. Cập nhật số liệu và đưa tin tuyên truyền các mô hình sản xuất có hiệu quả, phong trào Hội phục vụ Bản tin Hội Nông dân thành phố năm 2019, cung cấp đầy đủ những tài liệu Trung ương Hội cấp. (Sổ tay pháp luật và tờ gấp ...)

4. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về mẫu Người Nông dân 5 mới “Tư duy mới, nhận thức mới, kiến thức mới, đời sống văn hóa mới, quyết tâm mới” và Người Cần Thơ “Trí tuệ, năng động, nhơn ái, hào hiệp, thanh lịch”.

5. Phối hợp tuyên truyền về An toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

6. Phối hợp trường Chính trị thành phố Cần Thơ, Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cấp thành phố và các quận, huyện năm 2019.

7. Tổng hợp báo cáo đánh giá công tác Tuyên truyền - đào tạo năm 2018, phương hướng công tác Hội năm 2019 và các báo cáo chuyên đề gởi về cấp trên đúng thời gian quy định./.

Phú Dũng - Hội Nông dân TP Cần Thơ
Gửi phản hồi cho bản tin Gửi ý kiến   In bài viết

Các ý kiến của bạn đọc

 

  Giới thiệu       Góp ý      Sơ đồ
  |  Đăng Nhập